Menu
 • Gedragscode vrijwilligers

  Veel grenzen in het contact tussen vrijwilliger en vakantiegasten (mensen met een verstandelijke beperking) zijn niet eenduidig. De ene vakantiegast heeft behoefte aan een aai over de bol en een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle vakantiegasten en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel mensen met een verstandelijke beperking is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking, die met TOF op vakantie gaan absoluut ontoelaatbaar zijn!
  Daarom heeft TOF Vakanties  voor al haar vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee onderdelen:

  Onderdeel 1: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking én vrijwilligers.

  Onderdeel 2:  de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door TOF Vakanties wordt gevoerd.

  Wanneer je bij TOF  vrijwilligers werk doet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  1. De gedragsregels voor vrijwilligers :
  De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vakantiegast zich veilig en gerespecteerd voelt.
  De vrijwilliger  onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de vakantiegast in zijn waardigheid aantast.
  De vrijwilliger  dringt niet verder door in het privéleven van de vakantiegast dan voor de vakanties noodzakelijk is.
  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de vakantiegast. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger  en vakantiegast zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  De vrijwilliger  mag de vakantiegast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  De vrijwilliger zal tijdens de vakanties en dagjes uit zeer terughoudend en met respect omgaan met vakantiegasten en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de douchegelegenheden en slaapkamers.
  De vrijwilliger heeft de plicht de vakantiegast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de vakantiegast is betrokken, wordt nageleefd.
  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinatoren van TOF Vakantie.
  De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger  in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een coördinator.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking en sanctiebeleid:

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking verstaan wij:
  Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding. (vrijwilliger en vakantiegast); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met mensen met een verstandelijke beperking waarvan het TOF TEAM oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  Deze gedragscode is 30 mei 2018 vastgesteld door TOF Vakanties.


 • Nieuws

  Brochure 2022

  woensdag 6 oktober 2021
  De brochure van 2022 wordt verstuurd via Stichting Tendens Vakanties.Deze kan aangevraagd...
  Lees meer...

  Jouw vertrouwde TOF vakantie vind je vanaf nu bij Tendens Vakanties!

  vrijdag 22 januari 2021
  TOF vakanties organiseert vanaf 2021 geen begeleide vakanties meer.Waar TOF staat...
  Lees meer...

  Tegearre Op Fakânsje (TOF) - Samen vakantie maken (Tendens Vakanties) 

  dinsdag 1 december 2020
  Twee slogans, die elk voor hetzelfde doel staan: namelijk, mensen met een beperking een...
  Lees meer...
  Twitter